Palvelumme sopimusasioissa

Toimistomme laatii sopimuksia ja arvioi toisten tekemiä sopimusluonnoksia asiakkaamme näkökulmasta. Autamme sopimusehtojen muotoilussa, ohjaamme kiinnittämään huomiota mahdollisiin oikeudellisiin riskeihin ja opastamme vakiosopimusehtojen käytössä1.

Avustamme myös jo syntyneissä riitatilanteissa: neuvottelemme mahdollisesta sovintoratkaisusta vastapuolen kanssa ja tarvittaessa avustamme asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä.

Oikeusloogisen erityisosaamisemme ansiosta laatimamme sopimusehdot ovat selkeitä, kattavia ja täsmällisiä.

Luonnosteluvaihetta varten meillä on tarjolla useita erilaisia vaihtoehtoja, jotka tekevät sopimusten luonnostelusta luontevaa ja vaivatonta:

  • verkkopalvelu, jossa sopimusluonnoksia voi katsella, vertailla ja kommentoida
    • luonnokset ovat ladattavissa HTML- ja PDF-muodossa, tai tarvittaessa missä tahansa tiedostomuodossa asiakas ne haluaa
    • versioiden vertailu onnistuu helposti yhdellä silmäyksellä PDF-muotoisista diff-tiedostoista, joissa erot näkyvät havainnollisesti värein merkittynä
  • Git-palvelin (Gitolite), jonka kautta asiakas pääsee kloonaamaan itselleen projektihakemiston ja sopimusluonnokset markdown-muodossa sekä luomaan omia haaroja (branch) yms.
  • PGP-salattu sähköposti: lähetämme uusista versioista sekä PDF-muotoisen asiakirjan että PDF-muotoisen diff-tiedoston — tarvittaessa lähetämme minkä tahansa versioiden välisistä eroista (esim. asiakkaamme vastapuolelle toimitetun ja myöhemmät muutokset sisältävän sopimusluonnoksen erot) PDF-muotoisen diff-tiedoston
  • tavallinen sähköposti (ei suositeltava)

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja kaikki kehitysehdotukset ovat erittäin tervetulleita.

Ota yhteyttä!

Mikä on sopimus?

Sopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen oikeustoimi, jolla luodaan tai muutetaan oikeuksia ja velvoitteita heidän välillään. Kaikki taloudellinen vaihdanta perustuu sopimuksiin.

Oikeustoimilain mukaan sopimus syntyy, kun tarjoukseen annetaan hyväksyvä vastaus. Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa vakiintuneen kannan mukaan sopimus voi syntyä myös ilman nimenomaista tarjousta ja vastausta tosiasiallisen toiminnan tuloksena, kuten nousemalla julkiseen liikennevälineeseen tai pysäköimällä auto tietylle alueelle.

Asiantuntemuksella laaditun sopimuksen hyödyt

Sopimuksen on oltava kattava, täsmällinen ja selkeä. Kattava sopimus sisältää kaiken olennaisen, eikä jätä ottamatta huomioon mitään tärkeää. Täsmällisen sopimuksen sisältämät ehdot ovat yksitulkintaisia, eikä sopimuskumppanin ole helppo kiertää niistä seuraavia velvoitteita esittämällä yksipuolisia tulkintoja. Sopimuksen selkeys auttaa osapuolia ymmärtämään sen, mistä sovitaan ja mitä oikeuksia ja velvoitteita siitä seuraa.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen on erittäin vaikeaa ilman asiantuntevaa lakimiestä. Itse laadittujen sopimuslausekkeiden juridinen merkitys tulee monissa tilanteissa maallikolle yllätyksenä. Sitovan sopimuksen tekeminen edellyttää myös tietoa siitä, mitä rajoituksia lainsäädäntö asettaa sopimuksen sisällölle ja mitä edellytyksiä se asettaa sopimuksen muodolle. Yleisten sopimusehtojen osalta on ymmärrettävä, millä edellytyksillä vakioehdot tulevat solmitun sopimuksen osaksi.

Huolellisesti laaditut sopimukset ovat tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa. Hyvin laadittu sopimus ehkäisee erimielisyyksiä. Sen avulla saavutetaan halutut tavoitteet ja vältetään turhat riidat. Kun annatte sopimuksen laatimisen tai vastapuolen laatiman sopimuksen tarkistamisen asiantuntevan lakimiehen tehtäväksi, pääsette itse keskittymään yrityksenne varsinaiseen toimintaan.

Esimerkkejä sopimuksista

Tavallisimpia sopimuksia ovat kauppasopimus, konsulttisopimus, salassapitosopimus, perustamissopimus, osakassopimus, myyntiedustussopimus, työsopimus, yhteistyösopimus ja vuokrasopimus. Myös tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja patenttien lisensoinnista sovitaan sopimuksella.


  1. Vakiosopimusehdoilla eli yleisillä sopimusehdoilla tarkoitetaan sopimusehtoja, jotka on laadittu käytettäviksi useiden eri sopimuskumppanien kanssa.